Esindus-ladu avatud tööpäeviti 10.00-17.30


Privaatsuse kaitse

Isikuandmete töötlemine

Ostja annab selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks.
Tellimuse esitamisel Ostja poolt sisestatud isikuandmed kantakse Müüja kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Ostjale.
Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.
Isikuandmed, mis on vajalikud Kauba postitamiseks Ostjale edastatakse postitusteenust osutavatele ettevõttetele.
Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

Privaatsus-ja liitumistingimused

1. Üldsätted

Käesolevad liitumistingimused (Tingimused) reguleerivad veebikeskkonna http:://www.pullpunt.eu (Pull Punt) omaniku Pull Punt Group OÜ ning shop.pullpunt.eu andmebaasiga liitunud isiku
Pull Punt Group OÜ Tingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
Teenusepakkujal on õigus käesolevaid Tingimusi muuta. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse Pull Pundi epoe, kodulehe, FB jm kaudu ja Tellija e-posti kaudu. Tingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Pull Punt Group OÜ või muul, Tingimustes nimetatud ajal.

2. Liitumine

Andmebaasiga saavad liituda füüsilised ja juriidilised isikud.
Pull Pundi andmebaasiga liitutakse  liitumislehel www.shop.pullpunt.eu , www.shop.pullpunt.ee  lisatakse oma e-posti aadress, eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, sugu ja valitakse elukoha linn või maakond ning seejärel vajutatakse nuppu “Salvesta andmed”.
Liitumisega kinnitab Tellija, et on tutvunud Tingimustega ja tema poolt sisestatud andmed on õiged.

3. Isikuandmete kasutamine

Teenusepakkuja kasutab Tellija e-posti aadressi, et saata Teenusepakkuja koostööpartnerite soodus- ja reklaampakkumisi ning kampaaniaid (E-postitus).
Teenusepakkuja võib kasutada Tellija ees- ja/või perekonnanime E-postituse personaliseerimiseks.
Teenusepakkuja võib kasutada Tellija sugu, asukohta ja/või vanust, et filtreerida, kellele E-postitus saadetakse.
Kui Tellija avab E-postituse või vajutab mõnel E-postituses olevale viitele, võib Teenusepakkuja salvestada Tellija IP-aadressi ja tegevuse aja.
Saadud andmeid kasutatakse ainult statistiliseks analüüsiks antud E-postituse tulemuslikkuse kohta.

4. Isikuandmete muutmine ja kustutamine

Tellija saab oma andmeid vaadata, muuta ja kustutada, vajutades E-postituse jaluses olevat personaalset viidet või saates vastav sooviavaldus e-posti teel aadressile pullpunt@pullpunt.eu
Kui Tellija e-posti aadress on blokeeritud, kustutatud või muul põhjusel enam e-kirju vastu ei võta, on Teenusepakkujal õigus kustutada Tellija isikuandmed enda andmebaasist.

5. Isikuandmete turvalisus

Tellija isikuandmeid töödeldakse Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest ja teistest õigusaktidega ettenähtud nõuetest kinni pidades. Töödeldes Teie isikuandmeid, rakendame me tehnilisi turvameetmeid, mis kindlustavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise, samuti igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.
On teada, et isikuandmete edastamine interneti teel on ebaturvaline ja me ei saa garanteerida ohutut andmete edastamist internetivõrkude teel.
Teenusepakkuja ei edasta Tellija isikuandmeid kolmandatele osapooltele v.a. juhul Tellija on konkreetse E-postituse raames selleks oma nõusoleku andnud.

6. Poolte õigused ja vastutus

Tellija on vastutav selle eest, et meile esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja ajakohased. Kui Tellija poolt varem edastatud andmed muutuvad, palume sellest informeerida e-posti teel.
Tellijal on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist või enda isikuandmete kustutamist, esitledes selleks kirjaliku taotluse e-post või posti teel. Kui meil peaks taotluse saamisel tekkima kahtlusi seoses taotluse esitaja isikusamasusega, on meil õigus paluda pöörduvalt isikult isikut tõendavat dokumenti või selle koopiat.
Tellija võib esitada Teenusepakkujale kirjaliku taotluse posti või e-posti teel, kui soovib informatsiooni, millistest allikatest ja milliseid isikuandmeid on Teenusepakkuja tema kohta kogunud. Sellistele taotlustele vastame me õigusaktides ettenähtud korras ja tähtaegadeks ja püüame esitada Teile informatsiooni võimalikult kiiresti, kuid üldjuhul 30 päeva jooksul Teie taotluse saamisest.
Teenusepakkujal on õigus eemaldada Tellija isikuandmed Pull Punt Group OÜ andmebaasist ilma sellest eelnevalt teavitamata.
Teenusepakkuja kasutab Tellija isikuandmeid ainult Tingimustes äranäidatud eesmärkidel.

7. Kontaktandmed

Kui Teil tekib küsimusi, mis on seotud käesolevate Tingimustega, palume võtta meiega ühendust allpool äratoodud aadressil:

Pull Punt Group OÜ
Registrikood:  12983781

Aadress: Paldiski mnt 29, Tallinn,
E-post.: pullpunt@pullpunt.eu

Kontakttelefon: +372 5300 9195 

 

25. mail 2018 jõustub Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR), mis hakkab asendama senist Eesti isikuandmete kaitse seadust.

Sellega seoses palume ka Teil kinnitada, et soovite endiselt saada Pull Pundi sooduspakkumisi ja kampaaniaid.

Kinnitan, et soovin Pull Punt sooduspakkumisi juhul kui ei avalda soovi andmebaasist lahkuda.

Kui soovite lahkuda - klikkige allpool olevale aadressile ning avaldage oma soov kirjalikult.

www.shop.pullpunt.eu www.shop.pullpunt.ee www.pullpunt.eu  lehel

on kirja pandud ja lahti seletatud, kuidas Pull Punt kasutab ja töötleb Teie isikuandmeid.

Juhul kui soovite oma andmeid muuta või kui Te ei nõustu meie tingimustega

ja soovite oma andmed kustutada, saate selleks endiselt kasutada  olevat personaalset viidet pullpunt@pullpunt.eu 


Juhul kui soovite pullpunt andmebaasist lahkuda või oma andmeid muuta,

et edaspidi jõuaksid Teieni just soovitud otsepostitused, siis klikkige siia pullpunt@pullpunt.eu